Çalıştay/Atölye Bilgilendirme

Katılım ücreti ile ilgili bilgi için TIKLAYINIZ.

 

KESİNLEŞEN ÇALIŞTAY/ATÖLYELER

Çalıştay 1

Çalıştayın Adı Okul Dışı Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Geliştirme
Düzenleyen/ler Doç. Dr. Canan Laçin Şimşek
Hedef Kitle Fen bilimleri öğretmenleri
Amaç Okul dışı öğrenme ortamlarının tanıtılması ve örnek etkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Bu çalıştayda öncelikle okul dışı öğrenme, okul dışı öğrenme ortamları, okul dışı öğrenme için yapılacak hazırlıklar sunulacaktır. Daha sonra, bu ortamlarda uygulanabilecek etkinliklerin sahip olması gereken özellikler tartışılacaktır.  Tartışmalardan sonra, okul dışı öğrenme ortamları için hazırlanmış örnek etkinlikler gösterilecek ve Konya Bilim Merkezi sanal olarak ziyaret edilecektir. Tartışmalar ve örnek etkinlikler doğrultusunda, katılımcılardan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kazanımları ile ilişkilendirilmiş etkinlikler tasarlamaları istenecektir.
Katılımcı Sayısı 30
Tarih/saat 19.05.2021

Çalıştay 2

Çalıştayın Adı Fen ve Matematik Eğitiminde Arduino Kullanımı
Düzenleyen/ler Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız & Melike Nur Köroğlu
Hedef Kitle Fen bilimleri ve matematik eğitimcisi (akademisyenler, öğretmenler, lisansüstü öğrenciler, öğretmen adayları)
Amaç Katılımcıların Arduino mikrodenetleyici kartı blok tabanlı kodlama aracıyla kodlamaları ve sensörler bağlayarak gerçek hayat verilerini almaları için temel becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
İçerik Bir problem durumuna ilişkin algoritmanın tasarlanması ve bu algoritmanın bilgisayarın anlayacağı dilde ifade edilmesine yönelik LightBot uygulaması kullanılacaktır. Blok kodlama araçlarından Scratch genel anlamıyla tanıtılacak ve kullanımına yönelik bir uygulama yapılacaktır. Bu süreçte bloklar, parametreler, mantıksal sınama araçları, karar yapılarını içeren bir dizi etkinlik yapılacaktır. Arduino kartın hızlı bir tanıtımının ardından blok kodlama aracıyla kodlanması ve sanal prototiplerin oluşturulması sağlanacaktır
Katılımcı Sayısı 30
Tarih/saat 19.05.2021

Çalıştay 3

Çalıştayın Adı Uzaktan Eğitimde Sanal Matematik Sınıf Araçları
Düzenleyen/ler Dr. Öğr. Üyesi Nuray Çalışkan Dedeoğlu & Dr. Eda Aydemir
Hedef Kitle Matematik ve sınıf öğretmenleri ile öğretmen adayları, akademisyenler
Amaç Çalıştayın amacı, matematik dersi için özel olarak geliştirilen sanal matematik sınıf araçlarını tanıtmaktır.
İçerik Çalıştayda öncelikle uluslararası alanda yaygın kullanıma sahip ve ücretsiz kaynaklar barındıran Desmos ve Mathigon uygulamaları temel düzeyde tanıtılacaktır. İlk aşamada, uygulamaların arayüzü ve etkinlik hazırlama araçları sunulacaktır. İkinci aşamada, sanal sınıf ortamının nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı uygulamalı olarak tanıtılacaktır. Son olarak, sanal sınıf ortamlarının etkili kullanımı hakkında tartışma yürütülecektir.
Katılımcı Sayısı 60
Tarih/saat 19.05.2021

Atölye 1

Atölyenin Adı PISA, TIMSS ve LGS Uygulamaları Çerçevesinde Beceri Temelli Soru Yazımı Çalışması
Düzenleyen/ler Ferhat Yıldız
Hedef Kitle Fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimcileri/öğretmenler/akademisyenler
İçerik

Bu çalışmanın amacı, PISA, TIMSS ve LGS uygulamaları soru örnekleri çerçevesinde beceri temelli soruların hazırlanmasında dikkat edilecek noktaların incelenmesi ve süreç sonucunda katılımcılar tarafından uygulama örneklerinin oluşturulmasıdır.

Çalışmada daha önce yayımlanmış olan PISA soru örnekleri ilgili kuruluşun online sistemleri üzerinden, sınav anındaki uygulama şekliyle incelenecektir. TIMSS ve LGS soru örnekleri karşılaştırılacak, önceki yıllarda yapılan LGS muadili sınavlarla son dönemde yapılan LGS sınavı soru tarzları üzerinden bu sınavların genel felsefesinin değerlendirmesi yapılacaktır. Beceri temelli soruların bilişsel düzeyin hangi aşamaları için uygun olduğu tartışılacak, katılımcıların bu konudaki görüşleri alınacaktır. Bu bağlamda katılımcılardan beklenen atölye çalışması öncesinde çoktan seçmeli soru yazımı konusunda kısa da olsa ön bilgi edinmeleri ve uygulama sırasında ihtiyaç duyacakları office programları, kalem, silgi vb. araçları yanlarında bulundurmalarıdır.
Katılımcı Sayısı 100
Tarih/saat 19.05.2021

Çalıştay 4

Çalıştayın Adı Fen ve Matematik Eğitimine Mobil Uygulamaların Entegrasyonu
Düzenleyen/ler Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici ve Dr. Öğr.Üyesi Bahadır Yıldız
Hedef Kitle

Fen bilimleri ve matematik eğitimcileri
(Akademisyenler, öğretmenler, lisansüstü öğrenciler, öğretmen adayları)

Amaç Katılımcıların 21. yüzyıl dijital çağda gün geçtikte yaygın olarak kullanımı artan tablet ve akıllı telefonlar gibi mobil araçların fen ve matematik eğitiminde kullanımına ilişkin bilgi ve tecrübe kazanmaları amaçlanmaktadır.
İçerik Eğitimde mobil cihazların kullanımı, mobil öğrenmeyi oluşturan unsurlar ve mobil uygulama seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterler hakkında bilgi verilecektir. Fen ve matematik derslerinde farklı öğrenme alanlarında ve ünitelerde aktif olarak kullanabilecek mobil uygulamalar (Euclidea, Explorer, Photomath, ON 3D Measure, Socratic, Science Journal, Space 4D, The Elements, Quiver, Wolfram Alpha vb.) tanıtılarak, uygulamaların aktif olarak deneyimlenmesi sağlanacaktır.
Katılımcı Sayısı 30
Tarih/saat 20.05.2021

Çalıştay 5

Çalıştayın Adı Fen Eğitiminde İHA Kullanımı İçin Etkinlik Tasarlama
Düzenleyen/ler Doç.Dr. Mustafa Ergun & Recep Şen
Hedef Kitle Fen bilimleri öğretmenleri
Amaç Küçük ve hafif insansız hava aracı olarak adlandırılan İHA’lar ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde farklı branşlarda farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Bunları başında çocuklarda psiko-motor becerileri geliştirme, el göz koordinasyonu geliştirme gelirken matematik öğretme, konuşma ve yazma alıştırmalarında, beden ve spor eğitimi çalışmalarında, kodlama becerilerinin öğretilmesinde ve fen öğretiminde de kullanılabilmektedir. Bu çalıştayın amacı İHA yapım aşamalarını ve fen eğitiminde nasıl kullanılabileceğini ele almaktır.
İçerik Üç bölümden oluşacak çalıştayın içeriği şu başlıklardan oluşacaktır: İHA nedir?, İHA tasarımı, Fen eğitiminde İHA’ların kullanılabiceği örnek etkinlik tasarlama.
Katılımcı Sayısı 100
Tarih/saat 20.05.2021

Çalıştay 6

Çalıştayın Adı Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Kuram ve Uygulama
Düzenleyen/ler Dr. Öğr. Üyesi Lokman Akbay
Hedef Kitle Eğitim bilimleri alanında nicel araştırmalarda kendini geliştirmek isteyen lisansüstü eğitim öğrencileri ve araştırmacılar
Amaç Son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan yapısal eşitlik modellemesi ile araştırmacıların veri analizine bakış açılarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalıştayda katılımcıların temel ve orta düzeyde kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriler edinmeleri hedeflenmektedir.
İçerik Yapısal eşitlik modellemesi nedir ve nasıl oluşturulur? Regresyon gibi ilişkisel modellerden hangi yönüyle ayrılır? Yapısal eşitlik içerisinde ele alınan modeller ve değişken türleri nelerdir? Bu modelleme ile hangi tür araştırma sorularına cevap aranabilir? Hangi istatistiksel programlarla çalışılabilir? Model veri uyumu nasıl test edilir? Bulgular nasıl yorumlanır? gibi lisansüstü eğitim öğrencilerinin ve araştırmacıların teorik ve pratiğe yönelik sorabilecekleri temel soruların cevaplarını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir içerik sunulacaktır.
Katılımcı Sayısı 100
Tarih/saat 20.05.2021

Çalıştay 7

Çalıştayın Adı Matematik Eğitiminde GeoGebra Kullanımı
Düzenleyen/ler Öğr. Gör. Mehmet Nuri ÖĞÜT
Hedef Kitle Ortaokul, lise matematik öğretmenleri ve matematik eğitimine yönelik çalışmalar yapan akademisyenler
Amaç Matematik eğitimcilerinin matematiği teknolojiye entegre etmeyi sağlayan GeoGebra yazılımı ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılması, uygulama ile kendi ürünlerini üretmeyi denemelerinin ve kendi sınıflarında bu yönde etkinlikler kullanmayı önceleyen yenilikçi yaklaşımlar benimsemelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
İçerik

GeoGebra arayüzünün tanıtımı, GeoGebra’daki araçların işlevleri, Üçgen, Kare, Dikdörtgen vb. geometrik şekillerin oluşturulması, Geometrik şekillerin sürgü yardımıyla dinamik bir yapıya dönüştürülmesi, www.geogebra.org platformunun kullanımı, Etkinliklerin online ortamda paylaşımı, GeoGebra ile ilgili daha önceden hazırlanmış etkinliklerin yapılış aşamalarının incelenmesi

Çalışma öncesinde katılımcıların bilgisayarlarına GeoGebra yazılımını yüklemiş olmaları beklenmektedir.

Katılımcı Sayısı 30
Tarih/saat 20.05.2021

Çalıştay 8

Çalıştayın Adı Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programları Güncelleme Çalışmaları
Düzenleyen/ler Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Hedef Kitle Eğitim fakültelerinin öğretim üye ve elemanları, MEB yetkilileri, Öğretmenler, öğretmen adayları ve ilgili çeşitli paydaş program geliştirme grupları
Amaç Eğitim fakülteleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin bir süredir yürütmekte olduğu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenlik Taslak Program çalışmalarının sonuçlarını değerlendirmek ve çeşitli grupların taslak program çıktılarını karşılaştırmak amacıyla yapılacaktır.
İçerik Dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu Covid-19 pandemisi ve bu sürecin eğitim-öğretim yol ve yöntemlerimizde meydana getirdiği değişiklikler de Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans programlarında değişiklik yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçten önce öğretmenlikle ilgili dört temel bilgi ve yeterlik alanından söz edilirken artık bu alanlardan birisi daha önemli hal almış ve gelecekte de önemi giderek artacaktır. Bu alan teknolojik pedagojik alan bilgisi olmuştur. Öğretmen yetiştirme programlarında da bu alanın önemi yer almalıdır. Programların gözden geçirilmesi sürecinde paydaşların katılımı ve katkı sunmaları en önemli unsur olarak önümüze çıkmaktadır. Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve paydaşların görüşlerinin ders içeriklerinin güncellenmesinde önem arz etmektedir. Bu çalıştay esnasında paydaşların tecrübe ve tavsiyelerini aktarması program güncelleme sürecinde en önemli çalışmalardan biri olacak ve bu çalıştayın sonucunda önemli çıktılar elde edilecektir.
Katılımcı Sayısı 100
Tarih/saat 21.05.2021

Atölye 2

Atölyenin Adı Bir Fizik Öğretmeninin CERN Gözlemleri ve Bulut Odası Deneyi
Düzenleyen/ler Evren Coşkun
Hedef Kitle Fizik öğretmenleri, fen bilimleri öğretmenleri, akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, öğretmen adayları.
Amaç Okul dışı öğrenme ortamlarının tanıtılması ve örnek etkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Bu atölye bölümden oluşacaktır. İlk bölümde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda görev yapmakta olan bir öğretmen olarak CERN’e davet için başvuru aşaması, hazırlıklar anlatılacak ve CERN gözlemlerini sunulacaktır. İkinci bölümde Bulut odası deneyinin aşamaları, konusu, hazırlanışı ve öğretmenlerin sınıflarında nasıl uygulayacakları hakkında bilgi verilecektir. Üçüncü bölümde ise gelen sorular cevaplanacaktır.
Katılımcı Sayısı 100
Tarih/saat 21.05.2021

Atölye 3

Atölyenin Adı Biçimlendirici Değerlendirme Aracı Olarak Oyunlaştırma
Düzenleyen/ler Arş. Gör. Dr. Gülden Gürsoy
Hedef Kitle Fen bilimleri öğretmenleri, öğretmen adayları, lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar
Amaç Fen bilimleri öğretmenlerine biçimlendirici değerlendirme aracı olarak oyunlaştırmayı derslerinde kullanabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik

Bu atölye çalışması şu başlıkları içermektedir: Ölçme ve değerlendirme türleri, biçimlendirici ölçme ve değerlendirme, oyunlaştırma, oyunlaştırma uygulamaları, oyunlaştırma etkinliği.

Atölyede öğretmenlerin yanlarında internet bağlantısı sağlanmış akıllı bir cep telefonunu ya da bir bilgisayarı bulundurması yeterli olacaktır

Katılımcı Sayısı 20
Tarih/saat 21.05.2021